• 0212 521 81 00 D: 6159 / 6163 / 6153
  • evliyacelebi@fsm.edu.tr


 

 

I. ULUSLARARASI EVLİYA ÇELEBİ SEMPOZYUMU

“SEYAHAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ”

5-7 Ekim  2023

İstanbul

 

Hareket insanın, değişim ise tarihin tanımı gereğidir. İnsanlık tarihi bir bakıma insanoğlunun farklı amaç ve gerekçelerle mekânlar arasında binlerce yıllık zamana yayılan kısa veya uzun dönemli, geçici veya kalıcı, gönüllü veya zorunlu seyahatlerinin bir yekûnudur. İnsanın en güzel ve masum tutkularından biri olarak tanımlanan seyahat, onun dünya ile girdiği ilişkileri düzenleyen, insanla beraber bilgi, fikir ve malların küresel yayılımını mümkün kılan tarih yapıcı bir fiildir.

Modern dünyada seyahat bilimsel, teknik ve ekonomik gelişmelerin sonucu olarak kitleselleşmiş ve dolayısıyla giderek “sıradanlaşmış” ise de, çok uzak olmayan bir geçmişe kadar sıradışı, önemli, harikulade bir olaydı. Seyahat istisnai insanların bütün hayatlarını adayarak gerçekleştirebildikleri bir eylemdi.

Tarih boyunca dünyanın farklı coğrafyalarından sayısız seyyahlar farklı gayelerle yaşadıkları yerlerden bilinmeyene doğru yolculuğu çıkmışlar, bu eylemleri ile tarih yazmışlar ve eylemlerinin sonuçları itibariyle tarih yapmışlardır. Uzak coğrafyaları tanımak, yeni yerler keşfetmek, macera peşinde koşmak, yerküre hakkında bilgi sahibi olmak, inancını yaygınlaştırmak, ticari faaliyetlerde bulunmak ve yeni yollar keşfetmek gibi sebeplerle çıkılan yolculuklar sonucunda yeni keşifler, yeni fikirler ve dünyanın farklı coğrafyalarına dair zengin bilgiler ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Bu bilginin bir kısmı metinler ve çizimler ile tarihe kaydedilmiştir.

Dünya tarihinde, seyahat ederek tarih yazan ve tarih yapan büyük seyyahların biri de, kendini “seyyâh-ı âlem ve nedîm-i âdem” olarak tanımlayan Evliya Çelebidir. Evliya Çelebi katıldığı sohbet meclislerinde yedi iklime dair haberler duydukça hayatını seyahate adamayı can u gönülden arzu etmiştir. Aradığı ilhama bir rüya ile erişen Evliya Çelebi kırk yılı aşkın seyahatini 10 ciltlik Seyahatnâme’sinde toplamış ve 17. yüzyılın birçok coğrafyasına ve şehirlerine dair önemli bir kaynak bırakmıştır. Seyahati boyunca üç kıtada 46 ülke 225 şehir gezen Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme eseri şehirlerin tarihi, kültürü, sosyal yapısı, ekonomisi gibi birçok husus hakkında başvuru kaynaklarından biri olmuştur.

2021 yılında Evliya Çelebi üzerine araştırmalar yapmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi, seyahati ve Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ni merkeze alan uluslararası katılımlı sempozyum serisi planlamaktadır.

Bu serinin ilk sempozyumu 5-7 Ekim 2023 tarihleri arasında “Seyahat Tarihi ve Kültürü” başlığında düzenlenecektir.

İstanbul’da, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek sempozyumda genelde seyahat tarihi ve seyahat kültürü özelde ise seyahat tarihi ve kültürü açısından Evliya Çelebi ve Evliya Çelebi Seyahatnâmesi üzerinde durulacaktır.

Sempozyumun amacı; seyahat tarihine ve seyahat kültürüne odaklanmak, dünya tarihine yön veren seyyahlara ve metinlerine disiplinler arası bir perspektifle bakmaktır. Bu bağlamda dünyanın farklı coğrafyalarında iz bırakan seyyahlar, seyyahların metinleri, bu metinler arasında mukayeseli okumalar ve seyahatlerin etkileri sempozyumun temel konuları arasında yer almaktadır.

Sempozyumda sunulacak tebliğler için aşağıda bazı konu başlıkları önerilmiştir:

Antikçağda Seyyahlar ve Seyahat


Ortaçağda Seyyahlar ve Seyahat


Yeniçağda Seyyahlar ve Seyahat


Modern Dönemde Seyyahlar ve Seyahat


Hac, Hacılar, Hac Yolları ve Hac Literatürü


Misyonerler


Gezgin Dervişler


Sefirler ve Sefaretnâmeler


Savaş ve Seyahat


Ticaret ve Seyahat


Seyahat ve Salgın Hastalıklar


Kitapların Seyahati


Kadın Seyyahlar


Seyahatnamelerde Kadınlar


Seyahatnamelerde Çocuklar


Akademik Seyahatler


Seyahat ve Dil


Seyahat ve Uygarlık


Seyahat Edebiyatı


Seyahat Hukuku


Seyahat Ekonomisi


Seyahat Araçları


Seyahatnameler ve Şehir


Seyahatname Çalışmalarına Yeni Yaklaşımlar (Dijital Çalışmalar)


Evliya Çelebi Seyahatnamesi


 

* Bu başlıklar dışında da seyahat tarihi ve kültürü bağlamında tebliğ önerileri sunulabilir.

* Sempozyum başvuru dili Türkçe ve İngilizcedir. 

* Bildiri ve yazılarıyla katkı verecek tebliğci ve yazarların yaklaşık 300 kelimelik bir tebliğ özetini evliyacelebi@fsm.edu.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

* Sempozyuma sunulan bildirilerin metinleri kitap bölümü olarak talep edilecek ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları arasından yayınlanacaktır.

 

Önemli Tarihler

         15 Mayıs 2023 – Son Özet Gönderimi

         31 Mayıs 2023 – Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı

         15 Eylül 2023 – Metinlerin Son Halinin Teslimi (Metinler Kitap Bölümü Yazım Kurallarına Uygun Olarak Hazırlanacaktır.)

          5-7 Ekim 2023 – Sempozyum

         15 Ocak 2024 – Seyahat Tarihi ve Kültürü” Kitabının Yayınlanması (Sempozyum sonrası yazarlar kendi bölümlerini tekrar gözden geçirip gönderebilirler.)

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ 

ÖZET KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ